Статут

ФЕДЕРАЦІЇ СХІДНОГО ТАНЦЮ УКРАЇНИ

Статут

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Установчих зборів засновників ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "МОЛОДІЖНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ФЕДЕРАЦІЯ СХІДНОГО ТАНЦЮ УКРАЇНИ"
Протокол № 1 від
05 січня 2018 р.

 

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
"МОЛОДІЖНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ФЕДЕРАЦІЯ СХІДНОГО ТАНЦЮ УКРАЇНИ"

м. Київ - 2018

 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ " МОЛОДІЖНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ФЕДЕРАЦІЯ СХІДНОГО ТАНЦЮ УКРАЇНИ" (надалі по тексту – «Організація») є добровільним об'єднанням фізичних осіб, організацій створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.
1.2. Діяльність Організації здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання», чинного законодавства та цього Статуту.
1.3. Організація створена та діє на принципах
1) добровільності;
2) самоврядності;
3) вільного вибору території діяльності;
4) рівності перед законом;
5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);
6) прозорості, відкритості та публічності.
Вона вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
1.4.Організація набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку. Організація володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і валютні. Організація користується рівними правами i несе обов’язки, пов’язані з її діяльністю, має печатку, бланки i штампи з власною символікою та символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка реєструється у встановленому законом порядку.
1.5.Офіційне найменування Організації:
Повне найменування українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ФЕДЕРАЦІЯ СХІДНОГО ТАНЦЮ УКРАЇНИ";
Скорочене найменування українською мовою: – ГО "МО "ФЕДЕРАЦІЯ СХІДНОГО ТАНЦЮ УКРАЇНИ";
Повне найменування англійською мовою: PUBLIC ORGANIZATION "YOUTH ASSOCIATION "UKRAINIAN FEDERATION OF ORIENTAL DANCE".Скорочене найменуванняанглійською мовою:
1.6.Організація має право на використання свого найменування з моменту реєстрації. Забороняється використання найменування Організації фізичними та юридичними особами, які не належать до Організації, без згоди Організації для цілей, не пов'язаних з діяльністю Організації.
1.7.Організаційно-правова форма Організації: громадська організація.
1.8. Місце знаходження Організації: 03055, м. Київ, проспект Перемоги, 25 оф. 30.

2. МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1. Метою (цілями) діяльності Організації є: здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.
2.2. Основними напрямами (завданнями) діяльності населення до занять спортом;
 підвищення рівня спортивної майстерності;
 участь у розробці програм, спрямованих на розвиток спорту та здорового способу життя населення,
 сприяння розвитку здорового способу життя у дітей та дорослих;
 пропаганда, популяризація та сприяння розвитку оздоровчих видів спорту та відпочинку;
 організація і сприяння фінансуванню спортивних, оздоровчих, реабілітаційних, культурних, правових заходів для членів Організації та інших громадян;
 задоволення спортивно-оздоровчих, творчих, освітньо - культурних потреб своїх членів, які не забезпечуються іншими складовими структурами освіти, організація вільного часу молоді, дітей та дорослого населення з пропагандою здорового способу життя;
 поліпшення здоров’я молоді, дітей та дорослих за допомогою спортивно-оздоровчих занять;
 залучення громадян до активного громадського життя;
 сприяння організації гурткової, секційної роботи, інформаційного центру, семінарів, лекцій, курсів, конференцій тощо;
 здійснення у встановленому порядку співробітництва з органами державної влади, міжнародними організаціями, установами, фондами, іншими недержавними органами;
 сприяння створенню належних умов для якісної та ефективної діяльності членів Організації;
 надання до регуляторних органів пропозицій щодо необхідності підготовки проектів регуляторних актів, а також їх перегляду, згідно чинного законодавства;
 у випадках, передбачених законодавством, участь у розробці проектів регуляторних актів та соціально-економічних програм;
 надання зауважень та пропозицій щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, програм, участь у відкритих обговореннях питань;
 підготовка експертних висновків та аналіз проектів регіональних програм та регуляторних актів;
 відстеження результативності регіональних соціально-економічних програм;
 активізація та згуртування громади навколо загальних проблем та ініціювання спільного пошуку шляхів їх вирішення;
 встановлення прямих контактів з органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями, місцевим бізнесом, благодійними та донорськими організаціями;
 впровадження енергозберігаючих та інноваційних технологій;
 внесення пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку;
 організація та проведення «круглих столів», зустрічей, тренінгів, семінарів, різних навчальних заходів та акцій, а також інших заходів, що не суперечать чинному законодавству України;
 висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації.
 створення функціональних груп для реалізації проектів та програм Організації;
 участь у конкурсах грантових проектів громад;реалізація грантів (фінансової безповоротної допомоги), в тому числі міжнародних, для реалізації програм, які спрямовані на досягнення мети організації;
 захист професійних, соціальних, економічних, культурних та інших інтересів членів Організації та інших громадян;
 сприяння замовленню, проведенню та фінансуванню досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань статутної діяльності;
 надання консультативної та практичної допомоги членам Організації у правовому захисті від посягань на їхні законні права та інтереси;
 сприяння організації фінансування проектів, програм, що відповідають цілям та завданням Організації;
 розробка та реалізація проектів та програм, направлених на підтримання та розвиток можливостей членів Організації;
 здійснення мобілізації фінансових ресурсів для реалізації статутних цілей Організації;
 сприяння розвитку контактів, культурних та гуманітарних зв’язків між членами Організації та громадськими організаціями інших країн, проведення масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій);
 інформаційно-методична та інша підтримка діяльності членів Організації;
 сприяння діяльності установ та організацій, що мають споріднені цілі і завдання, проведенню семінарів, лекцій, конференцій, різних форм та напрямків відповідно до мети Організації;
 залучення до роботи та взаємодія з громадськими діячами, науковцями, студентською та учнівською молоддю, сприяння створенню тематичних об’єднань, організацій, центрів, товариств без мети отримання прибутку;
 в установленому законом порядку надання методичної допомоги дитячим організаціям та сприяння діяльності клубів, команд, навчальних центрів і систем їх забезпечення;
 в установленому чинним законодавством порядку оцінка ефективності й можливих наслідків прийнятих владою рішень, ініціатив і законопроектів;
 сприяння відродженню політичної культури громадян України та їх поваги до себе, свого права на визначення свого майбутнього, майбутнього своїх дітей та онуків;
 сприяння формуванню суспільної позиції по важливих для країни рішеннях органів державної влади;
 сприяння формуванню механізму впливу на рішення державної влади через прояви активної громадської позиції;
 координація та розвиток громадсько-корисної діяльності,
 вільний розвиток особистості та формування соціально-громадського досвіду,
 участь у здійснені громадського аналізу діючого законодавства та нормативних актів, що мають відношення до мети та основних завдань Організації;
 сприяння провадженню просвітньої діяльності для формування демократичного громадянського суспільства в Україні;
 сприяння процесу формування правової держави в Україні;
 сприяння поширенню у суспільстві ідей миру, громадської та національної злагоди, прав людини, взаєморозуміння, співробітництва, загальнолюдських духовних цінностей;
 сприяння активізації діалогу між молодими громадянами у науковій, культурній, правовій та інших сферах;
 в установленому законом порядку та після проходження всіх передбачених законодавством процедур сприяння здійсненню операцій щодо надання гуманітарної допомоги;
 сприяння приверненню уваги громадськості до питання ґендерної рівності;
 сприяння розвитку міжкультурних діалогів та патріотизму;
 сприяння підвищенню кваліфікації соціальних працівників та фахівців соціальної сфери;
 підтримка волонтерського руху та сприяння в підготовці волонтерів та удосконаленні нормативно-правової базі їх діяльності;
 сприяння підвищення правової культури та правосвідомості громадян;
 сприяння громадському та юридичному захисту правових і економічних інтересів громадян, створення умов для їх особистої правової та творчої праці;
 сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення правового, культурного та соціально-економічного становища;
 сприяння поширенню правових знань серед населення;
 організація та проведення заходів (лекції, семінари, тренінги, конференції та інші інформаційно-освітні заходи) з правової тематики;
 участь у виборчому процесі та спостереженні за ним;
 сприяння підвищенню рівня правової культури молоді;
 сприяння формуванню та реалізації державної політики в сфері культури, розробці відповідних цільових програм;
 організація і сприяння фінансуванню масових культурних заходів для членів Організації;
 сприяння духовному зростанню особистості, розвитку громадської свідомості та культурного рівня;
 сприяння розповсюдженню інформації культурно-освітнього характеру;
 сприяння об'єднанню громадян та організацій, зацікавлених в гармонійному розвитку суспільства і незалежному розвитку України як держави, вільному і творчому розвитку особистості;
 сприяння участі громадськості в законотворчому процесі з питань, пов’язаних з розвитком громадянського суспільства;
 сприяння національно-патріотичному та культурному вихованню молоді зокрема та суспільства в цілому;
 сприяння створенню телевізійних та радіо програм, випуску відеофільмів;
 сприяння розробці та реалізації програм безоплатної правової допомоги із залученням до участі у них членів Організації;
 сприяння у працевлаштуванні членів Організації;
 сприяння здійсненню заходів, направлених на патріотичне виховання молоді;
 сприяння створенню інституцій громадянського суспільства в Україні;
 сприяння активізації громадської думки щодо необхідності підтримки демократії в Україні;
 сприяння захисту прав та свобод людини і громадянина;
 сприяння у вивченні, популяризації та застосування в Україні суспільних досягнень демократичних країн;
 медійна діяльність;
 сприяння консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності;
 сприяння забезпеченню екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги в межах розповсюдження діяльності Організації;
 сприяння підвищенню суспільно-політичної активності громадян України;
 сприяння підвищенню професійного рівня лідерів громадських організацій;
 проведення просвітницької діяльності щодо виборчих процесів в Україні.

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНI НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.
З метою виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку та в межах наданої чинним законодавством компетенції має право, зокрема:
1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
2) звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
3) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
5) проводити мирні зібрання;
7) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
8) засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
9) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
10) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
11) представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, судах, правоохоронних органах, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності та підпорядкування;
12) брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити освітні заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Організації;
13) брати участь в організації і фінансуванні спільних програм і проектів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами;
14) співпрацювати з іноземними неурядовими та міжнародними урядовими організаціями, підтримувати професійні зв‘язки, обмін досвідом та інформацією, обмін делегаціями;
15) виступати засновником постійно діючого третейського суду;
16) здійснювати інші права, не заборонені законом.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.
4.2. Членами Організації можуть можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, віком від 14 до 35 років. Особи старшого віку можуть бути членами організації за умови, якщо їх кількість не перевищує 10 відсотків загальної кількості членів; у складі виборних органів кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів виборних органів.
4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.
4.4. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Голови Правління за рішенням Правління Організації, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Правління Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.
4.5. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.
4.5.1. До прав члена Організації належить:
1) обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;
2) брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;
3) звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
4) оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах.
5) оскаржувати рішення загальних зборів до суду.
6) одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
7) звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
8) вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;
9) вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.
4.5.2. Члени Організації зобов’язані:
1) дотримуватись положень Статуту Організації;
2) виконувати рішення керівних органів Організації;
3) своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;
4) сприяти здійсненню завдань Організації;
5) брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією.
4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:
1). виходу із Організації за власним бажанням;
2). виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;
3). смерті члена Організації.
4.7. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою члена Організації на ім‘я Голови Правління. Членство в громадській організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.
4.8. Підстави для виключення з членів Організації:
– неодноразові порушення вимог Статуту;
– неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців;
– несплати членських внесків протягом останнього року.
4.9. Питання про виключення вирішується Правлінням Організації більшістю голосів її членів.
4.10. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.
5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.
5.2. Органами управління Організацією є: Загальні збори членів Організації, Правління Організації, Голова Організації.
Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн-конференцій.
Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Правління).
Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет-зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.
5.3. Загальні збори членів Організації (надалі по тексту – «Загальні збори») є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління.
5.3.1. У Загальних зборах беруть участь її члени особисто або через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутня більшість членів Організації.
5.3.2. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням щорічно. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.
5.3.3. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, Правлінням, а також в інших випадках, передбачених цим Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Правління Організації із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення засідання Загальних зборів.
5.3.4. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.
5.3.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:
1) Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.
2) Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про Організацію.
3) Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Організації.
4) Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.
5) Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
6) Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.
7). Обрання та відкликання Голови Організації.
8) Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.
5.3.6. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх членів Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.3.5.2), п. 5.3.5.4) рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх членів Загальних зборів. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.
5.3.7. Головує на засіданнях Загальних зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головуючим зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається загальними зборами, підписуються Головуючим і секретарем Загальних зборів.
5.3.8. Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.
5.4. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними зборами, обирається терміном на 3 (три) роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.
5.4.1. Правління підзвітне Загальним зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
5.4.2. Головою Правління є Голова Організації.
5.4.3. Структура Правління, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Організації на Загальних зборах Організації.
5.4.4. До компетенції Правління відноситься:
1) Організація виконання рішень Загальних зборів.
2) Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до зборів.
3) Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.
4) Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;
5) Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації.
6) Підготовка річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів Організації та подає їх на затвердження Загальних зборів.
7) Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.
5.4.5. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.
5.4.6. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний засідання члени Правління повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Головою організації за ініціативою третини членів Правління або безпосередньо за вимогою більшості членів Правління. Засідання правління є правомочним за умови присутності більшості його членів.
5.4.7. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.
5.4.8. У засіданнях Правління беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Рішення Правління приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Організації.
5.5. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
5.5.1. Голова Організації обирається та звільняється Загальними зборами раз на три роки є підзвітним Загальним зборам та підконтрольним Правлінню Організації, за посадою є Головою Правління і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації. Голова Організації виконує свої обов’язки на громадських засадах, якщо Загальними зборами не прийнято іншого рішення з цього питання.
5.5.2. Голова Організації:
5.5.2.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.
5.5.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.
5.5.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.
5.5.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.
5.5.2.5. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.
5.5.2.6. Організовує підготовку засідання Правління.
5.5.2.7. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних зборів Членів Організації.
5.5.2.8. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами Організації на чергових Загальних Зборах.
5.5.3. Рішення Голови Організації оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.
5.5.4. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.
5.5.5. Голова Організації може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою більшості від складу членів Правління до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:
– за власним бажанням на підставі поданої Правлінню організації письмової заяви;
– при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;
– якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.
5.5.6. У разі, якщо Голова Організації не може приступити до своїх обов’язків протягом більш як 6 (шести) місяців Правління Організації скликає позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.
6. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ
6.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.
6.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації/Голови Правління подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також Голову Організації/Голову Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Організації/Голови Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.
6.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління – подається до Голови Організації/Голови Правління, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Головою Організації/Головою Правління - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.
6.1.3. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.
6.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких:
1) Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації).
2) Створено перешкоди для здійснення членом організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.
3) Незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.
7. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
7.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.
7.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
7.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.
7.4. Організація:
1) організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
2) проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
3) реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.
8. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Загальних зборів Організації.
8.2. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються Статутом Організації.
8.3. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються Загальними зборами строком на 2 роки і діють на підставі довіреності. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Організації.
8.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
8.4.1. Представляють Організацію у межах території, на яку поширюються їх повноваження.
8.4.2. Реалізують статутні мету та завдання Організації у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням загальних зборів повноважень.
8.4.3. Проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.
8.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:
8.5.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Організації для реалізації завдань Організації.
8.5.2. Звертатися до керівних органів Організації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Організації.
8.5.3. Бути присутнім на засіданні Правління Організації (без права голосу).
8.5.4. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Організації.
8.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:
8.6.1. Дотримуватися вимог Статуту Організації.
8.6.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Організації рішення керівних органів Організації.
8.6.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Організації.
8.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів Організації.
8.8. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
8.9. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Організації.
9. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.
9.1 Власністю Організації є майно та кошти, які необхідні для здійснення її статутної діяльності.
9.2 Організація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) та на інших підставах не заборонених чинним законодавством.
9.3 Кошти та майно Організації формуються з:
- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
- членських внесків;
- грантової підтримки міжнародних донорів;
- пасивних доходів;
- коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям, від проведення їх основної діяльності з урахуванням норм чинного законодавства;
- дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.
9.4 Організація, створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах державної податкової служби та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону.
9.5 Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, на яке, відповідно до законодавства, може бути звернено стягнення. Організація не несе відповідальність за зобов’язаннями своїх членів (засновників). Члени (засновники) не несуть відповідальність за зобов’язаннями Організації.
9.6 Діяльність Організації здійснюється самостійно та відповідно до законодавства і не розглядається як прибуткова.
9.7 В діяльності Організації забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
10.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.
10.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
11.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:
1) за рішенням Загальних зборів, шляхом саморозпуску або реорганізації;
2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.
11.2. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).Припинення діяльності Організації відбувається в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
11.3. Вступ Організації до складу громадської спілки не є реорганізацією Організації і не має наслідком припинення її діяльності.
11.4. Організація вважається такою, що припинила діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
11.5. У разі припинення діяльності Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.


Голова Організації Рябошапка Олексій Валентинович

 

 

НАЙБЛИЖЧІ ЗАХОДИ

Галерея

© 2018 Ukrainian Federation of Oriental Dance. All Rights Reserved.