Положення про членство

ФЕДЕРАЦІЇ СХІДНОГО ТАНЦЮ УКРАЇНИ

Положення про членство у Федерації східного танцю України

 

Положення про членство у Федерації східного танцю України


Положення про членство у громадській організації «Федерація східного танцю України» розроблене на виконання положень Статуту Федерації. Положення про членство у громадській організації «Федерація східного танцю України» визначає порядок набуття та припинення членства в Федерації, права та обов’язки членів та порядок їх обліку в Федерації. Терміни вживаються у Положенні в такому значенні:
Федерація - громадська організація «Федерація східного танцю України».
Відділення – Територіальні та місцеві відділення Федерації. 
Положення - Положення про членство у громадській організації «Федерація східного танцю України». Це Положення затверджується Правлінням Федерації і може бути змінене або скасоване лише нею.
Стаття 1. Членство в Федерації
1.1. Членство в Федерації є добровільним. Члени Федерації можуть бути членами інших громадських об'єднань.
1.2. Членство в Федерації є індивідуальним та колективним.
1.3. Індивідуальними членами Федерації можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які поділяють мету та завдання Федерації, визнають та дотримуються положень Статуту Федерації, своєю практичною діяльністю сприяють здійсненню мети та завдань Федерації, сплачують членські внески. Для отримання статусу члена Федерації фізична особа має ознайомитися та визнати Статут та Положення про Територіальне відділення Федерації, подати до Правління Федерації або керівного органу місцевого осередку Федерації заяву встановленого зразку, сплатити на розрахунковий рахунок вступний внесок та протягом календарного місяця, після прийняття рішення про прийом в члени Федераціїї - членський внесок за перший рік членства.
1.4. Колективними членами Федерації можуть бути міжнародні, всеукраїнські та місцеві громадські організації та інші юридичні особи, які поділяють мету та завдання Федерації, визнають та дотримуються положень Статуту Федерації, своєю практичною діяльністю сприяють здійсненню мети та завдань Федерації, сплачують членські внески. Для отримання статусу члена Федерації уповноважений орган юридичної особи має ознайомитися та визнати Статут і Положення про Територіальне відділення Федерації, подати до Правління Федерації або керівного органу місцевого осередку Федерації ї заяву встановленого зразку, сплатити на розрахунковий рахунок Федерації або Територіального відділення вступний внесок та протягом календарного місяця, після прийняття рішення про прийом в члени Федерації - членський внесок за перший рік членства.
1.5. Прийом в члени Федерації здійснюється за особистою заявою фізичної особи або за заявою уповноваженої особи викладача, установи чи організації або їх колективів на підставі рішення керівного органу місцевого осередку Федерації або Правління Федерації. Членство в Федерації підтверджується членським квитком (для індивідуальних членів) або свідоцтвом про членство в Федерації (для колективних членів), затвердженими Правлінням Федерації. 
1.6. Колективні члени Федерації беруть участь в її діяльності через своїх повноважних представників (по одному від кожного колективного члена), а індивідуальні - безпосередньо. 
1.7. Всі члени Федерації мають рівні права та обов’язки у вирішенні будь- яких питань діяльності Федерації незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак, крім тих, щодо яких є обмеження, визначені Статутом та Положеннями Федерації
Стаття 2. Права та обов’язки членів Федерації
2.1.Члени Федерації, якщо інше не передбачено Статутом та/або Положеннями Організації, мають право: 
2.1.1. брати участь в управлінні Федерації через участь у загальних зборах (конференціях), З’їздах Федерації безпосередньо або через своїх 4 делегатів, вимагати розгляду будь-яких питань, що стосуються діяльності Федерації 
2.1.2. вносити пропозиції по кандидатурах для обрання в керівні органи Федерації;
2.1.3. обирати і бути обраними в керівні органи Федерації, її Відділень та отримувати інформацію про їх роботу. Правом бути обраними в керівні органи Федерації наділені виключно індивідуальні члени Федерації; 
2.1.4. вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Федерації, брати участь у роботі Федерації, її структурних підрозділів, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Федерації, тощо;
2.1.5. вносити пропозиції про поліпшення діяльності Федерації, усунення недоліків в організації її роботи;
2.1.6. користуватися послугами Федерації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Федерація, на умовах, затверджених керівними органами Федерації;
2.1.7. брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Федерацією на умовах, затверджених керівними органами Федерації або Місцевих осередків Федерації в межах своєї компетенції;
2.1.8. здійснювати колективні заходи;
2.1.9 при незгоді з рішенням виборчого органу Федерації оскаржувати це рішення в керівному органі Федерації вищого рівня, який розглядає скаргу на найближчому засіданні;
2.1.10. вийти з членів Федерації шляхом подання письмової заяви та на умовах, передбачених Статутом Федерації та цим Положенням.;
2.1.11. інші права згідно з чинним законодавством України та цим Статутом. 
2.2. В будь -яких публічних заявах член Федерації має право згадувати про своє членство в Федерації. Він не може згадувати про своє членство в Федерації, якщо компетентним органом прийнято рішення про припинення його членства в Федерації.
2.3. Члени Федерації зобов’язані: 
2.3.1. дотримуватися норм Статуту, цього Положення, інших внутрішніх документів Федерації, а також виконувати рішення керівних органів Федерації, які є обов’язковими для них та відповідають чинному законодавству України;
2.3.2. сприяти своєю діяльністю досягненню мети, головних цілей i завдань Федерації, не допускати дій, що наносять матеріальні збитки чи шкодять діловій репутації Федерації, вживати заходів для усунення недоліків в роботі i помилок, якщо того вимагають органи Федерації
2.3.3. своєчасно сплачувати членські внески відповідно до Статуту Федерації та Положення про членські внески Федерації;
2.3.4. Розмір вступного внеску складає 250 грн., який сплачується щорічно з моменту подачі заяви. Оплата внесків здійснюється кожним членом Федерації шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Федерації;
2.3.5. брати участь у заходах, які спрямовані на досягнення мети та завдань Федерації;
2.3.6. не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією Федерації та/або її членів;
2.3.7. індивідуальні члени Федерації зобов’язані надавати керівним органам Федерації відомості про себе (ПІБ), контактні телефони, поштові та електронні адреси, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення ефективного захисту законних прав та інтересів її членів, що не суперечать положенням Закону України «Про захист персональних даних»;
2.3.8. колективні члени Федерації зобов’язані надавати керівним органам Федерації відомості про назву, код ЄДРПОУ, контактні телефони, поштові та електронні адреси організації та її посадових осіб, їх прізвище, ім'я та по батькові, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення ефективного захисту законних прав та інтересів її членів, що не суперечать положенням Закону України «Про захист персональних даних».
2.3.9. Члени Федерації не мають права виступати в якості представника Федерації або будь-якого її органу без відповідних повноважень або доручень.
Стаття 3. Порядок вступу до Федерації
3.1. Прийом у члени Федерації здійснюється місцевими осередками Федерації, на підставі письмової заяви заявника - фізичної або юридичної особи на ім’я керівного органу місцевого осередку Федерації або шляхом подання Правлінню Федерації заяви про вступ до Федерації.
3.2. Заяви про вступ до Федерації реєструються керівним органом місцевого осередку/Виконавчою дирекцією місцевого осередку Федерації у книзі обліку та реєстрації заяв про вступ до Федерації або Правлінням Федерації.
3.3. До заяви фізичної особи додається документ про сплату вступного внеску. 
3.4. До заяви юридичної особи додаються: - копія першого аркуша Статуту підприємства, установи чи організації, з позначкою про реєстрацію суб’єкта господарювання; - копія документу, що підтверджує державну реєстрацію; - документ (копія документу) про сплату вступного внеску
6 3.5. Заява за встановленою формою з доданими документами надсилається рекомендованим листом або надається особисто до відповідного місцевого осередку Федерації, або до Правління Федерації. 
3.6. Керівні органи місцевих осередків Федерації або Правління Федерації приймають рішення про прийом або відмову у прийомі до Федерації строк не більший ніж 1 місяць з дати подання заяви про вступ до Федерації. 
3.7. Членство в Федерації, для виключених із складу Федерації може бути поновлене тими керівними органами Федерації або керівними органами місцевих осередків, які приймали рішення про їх виключення із складу Федерації.
3.8. Рішення керівного органу Місцевого або Територіального відділення Федерації, Правління Федерації про відмову у прийомі до Федерації має бути вмотивованим. Таке рішення може бути оскаржене заявником в керівному органі Федерації вищого рівня. Прийняте ним рішення є остаточним.
3.9. Після прийняття рішення керівним органом місцевого осередку Федерації або Правлінням Федерації про прийом заявника до Федерації, протягом 10 робочих днів з дати прийняття заявнику направляються: - Свідоцтво(книжка, картка, тощо) члена Федерації східного танцю України, встановленого зразка; - повідомлення про термін сплати та розмір щорічного членського внеску.
3.10. У випадку втрати Свідоцтва(книжки, картки тощо) члена Федерації східного танцю України, члену Федерації за його письмовою заявою видається дублікат посвідчення з відміткою «Дублікат». 
Стаття 4. Припинення членства в Федерації
4.1. Членство в Федерації припиняється у випадках: 
4.1.1. смерті члена Федерації; (Не дай Бог)
4.1.2. виходу з членів Федерації за власним бажанням (добровільний вихід) у порядку, передбаченому Статутом та цим Положенням;
4.1.3. виключення з членів Федерації (примусове виключення) у порядку, передбаченому Статутом та цим Положенням
4.2. Член Федерації вважається виключеним з Федерації після прийняття рішення відповідним керівним органом територіального, місцевого відділення або Правлінням Федерації. При вирішенні питання про примусове виключення з членів Федерації член Федерації, стосовно якого приймається таке рішення, участі в голосуванні не приймає. 
4.3. Добровільний вихід зі складу членів Федерації здійснюється на підставі одностороннього волевиявлення члена Федерації шляхом подання письмової заяви до керівного органу територіального, місцевого відділення або Правління Федерації.
4.4. Примусове виключення членів Федерації з її складу здійснюється виключно у випадках:
4.4.1. учинення членом Федерації дій, що суперечать Статуту Федерації та погіршують стан і репутацію Федерації або репутацію її членів;
4.4.2. у разі, якщо член Федерації втратив з нею зв'язок, не бере участі в її заходах та діяльності, не виконує обов'язків члена Федерації, у тому числі має заборгованість зі сплати членських внесків за попередній розрахунковий період, який визначається «Положенням про сплату членських внесків». 
4.5. При добровільному виході з Федерації або виключення з членів Федерації, внесені добровільні пожертвування, членські та вступні внески поверненню не підлягають. 
4.6. У випадку припинення членства в Федерації її посадових осіб, у тому числі Голові правління, Перших заступників, Голови КРК, Генерального секретаря Федерації, членів Правління Федерації, з підстав, передбачених Статутом та цим Положенням, повноваження вказаних осіб припиняються достроково. Рішення про припинення членства в Федерації названих осіб приймається виключно Радою Федерації за поданням Правління Федерації. 
Стаття 5. Заключні положення
5.1. Всі питання стосовно Членства Федерації, які не врегульовані даним Положенням, Статутом Федерації, або іншими внутрішніми документами Федерації, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.2 У разі існування розбіжностей між нормами цього Положення та Статуту.

 

 

 

 

НАЙБЛИЖЧІ ЗАХОДИ

Про Федерацію

13 квітня 2018
13 квітня 2018
13 квітня 2018

Галерея

© 2018 Ukrainian Federation of Oriental Dance. All Rights Reserved.